Evangélikusság Gyülekezet Templom Istentisztelet Lelkész Keresztség Konfirmáció Esküvő Temetés Hitünkról
Evangélikusság
Gyülekezet
Templom
Istentisztelet
Lelkész
Keresztség
Konfirmáció
Esküvő
Temetés
Hitünkről

Részletes tartalom

Evangélikus Egyszeregy

0.0. Az Evangélikus Egyszeregyről

Egyházunkról

1.0. Bemutatjuk az evangélikus egyházat

Mi mindennel foglalkozunk?
1.1. Mintegy 300 gyülekezet közössége
1.2. Az óvodától az egyetemig
1.3. "Egymás terhét hordozzátok!"
1.4. Egy ősi egyház modern módszerei
1.5. Testvérek közelben és távolban

Az evangélikusságról általában
1.6. Evangélikus, evangélium
1.7. "Evangélikus": az örömhír embere
1.8. Lutheránus?

Luther élete
1.9. Egy szorongó szerzetes
1.10. A toronyélmény
1.11. A 95 tétel
1.12. A lelkiismeret bajnoka
1.13. A bibliafordító
1.14. A férj és édesapa
1.15. "Bizony, koldusok vagyunk!"

A lutheri reformáció folytatása
1.16. A csapat többi tagja
1.17. Az Ágostai Hitvallás
1.18. "Megszólal magyarul az Isten"
1.19. Éneklő reformáció
1.20. Még néhány adat
1.21. A Lutheránus Világszövetség
1.22. Az evangélikus derű

Evangélikus jelképek
1.23. A Luther-rózsa
1.24. "Erős vár a mi Istenünk" - ének és köszöntés

Az egyház gyülekezetekből áll

2.0. Az egyház gyülekezetekből áll

Kezdetek
2.1. A keresztények Krisztus követői
2.2. Miből született az egyház?
2.3. Az első gyülekezetek Izraelben és Kisázsiában

A gyülekezetek ma
2.4. Az egyház gyülekezetekben él
2.5. A gyülekezet testvéri közösség
2.6. A gyülekezet imádkozó közösség
2.7. Tradíció és modernség - falusi és városi gyülekezetek

Mi történik egy evangélikus gyülekezetben?
2.8. Istentisztelet
2.9. Hitoktatás
2.10. Bibliaórák
2.11. Ifjúsági- és gyermek alkalmak
2.12. Szeretetszolgálat - diakónia
2.13. Gyülekezeti közösségek
2.14. Gyülekezeti demokrácia: Presbiteri ülések, közgyűlések

Mit jelent nekem a gyülekezet?
2.15. Samu bácsi
2.16. Sokoldalú gyülekezeti élet Szombathelyen

A templom - Isten háza

3.0. A templom - Isten háza

"A pincétől a padlásig"
3.1. A keresztelőmedence
3.2. Az oltár és tárgyai
3.3. Az oltárkép
3.4. A szószék
3.5. Az orgona
3.6. A persely
3.7. A harang
3.8. Iratterjesztés
3.9. Sekrestye

A templom és látogatói
3.10. Az ember háza (a templom otthonossága)
3.11. Isten háza (a templom szakralitása)
3.12. Az egyház nem fegyház!
3.13. Turistaként érkezel?
3.14. Isten hozott!

Mit jelent nekem a templom?
3.15. A templom - Isten háza. Kinczler Irén vallomása.

Vasárnapi istentisztelet

4.0. Istentisztelet

Bevezetés
4.1. Az istentisztelet mint találkozás
4.2. Az istentisztelet mint ünnep
4.3. Az istentisztelet mint párbeszéd
4.4. Kik vesznek részt az istentiszteleten?
4.5. Hol történik az istentisztelet?
4.6. Ki tartja az istentiszteletet?
4.7. Istentisztelet és egyházi esztendő
4.8. Istentiszteleti ének és zene

Az istentisztelet rövid története
4.9. Gyökerek
4.10. Az első keresztények istentisztelete
4.11. Katakombákból bazilikákba
4.12. A reformáció hatása az istentiszteletre
4.13. Ortodoxia, pietizmus, felvilágosodás
4.14. Az elmúlt évszázad

Hogyan zajlik az evangélikus istentisztelet?
4.15. Isten nevének segítségül hívása
4.16. Bevezető zsoltár
4.17. Bűnvalló imádság
4.18. Kegyelemhirdetés
4.19. Rövid imádság
4.20. Igeolvasás
4.21. Hitvallás
4.22. Igehirdetés
4.23. Hirdetés
4.24. Általános könyörgő imádság
4.25. Miatyánk
4.26. Áldás

Gyónás
4.27. A gyónás
4.28. Gyónási igeolvasás
4.29. Gyónási kérdések, gyónó imádság
4.30. Feloldozás

Úrvacsora
4.31. Az úrvacsora
4.32. Az úrvacsora bevezető imádságai
4.33. Miatyánk, Szerzési igék
4.34. Úrvacsoravétel
4.35. Hálaadó imádság, elbocsátás, áldás

Gyakorlati tudnivalók
4.36. Hogyan viselkedjünk az istentiszteleten?
4.37. Istentisztelet és mindennapi élet
4.38. Gyermekek az istentiszteleten

Különleges istentiszteleti alkalmak
4.39. Karácsonyi és passiói istentisztelet
4.40. Ökumenikus istentisztelet
4.41. Istentisztelet vagy áhítat?

Mit jelent nekem az istentisztelet?
4.42. Beszélgetés az istentiszteletről Chladek Tiborral, a kőbányai evangélikus ifjúság képviselőjével
4.43. Beszélgetés az istentiszteletről Görög Zoltánné Szántó Hajnalkával, a kőbányai evangélikus gyülekezet kántorával

A lelkész

5.0. A lelkész

A "szakmáról" általában
5.1. Munka vagy hivatás?
5.2. Kiből lehet evangélikus lelkész?

Egy evangélikus lelkész feladatai
5.3. Egyházi szolgálatok végzése
5.4. A gyülekezet építése
5.5. Speciális lelkészi szolgálatok
5.6. A lelkész jogai

"Hat napon át láthatatlan, a hetediken érthetetlen" - a lelkész egy hete
5.7. A gyülekezet szervezése és vezetése
5.8. Oktató és közösségszervező munka

Mindenhez kell értenie?
5.9. Lelkivezetés és civil kontroll
5.10. Klerikális menedzser?

Gyakran föltett kérdések
5.11. Hogyan forduljunk a lelkészhez?
5.12. Hol lakik a lelkész?
5.13. "Mennyivel tartozom, lelkész úr?"
5.14. Mi a különbség püspök, esperes, parókus lelkész és segédlelkész között?
5.15. Az evangélikus lelkész megszólítása - tegezzem vagy magázzam?

Mit jelent nekem a lelkészi szolgálat?
5.16. Egy pályakezdő lelkésznő a lelkészi szolgálatról
5.17. Interjú Balikó Zoltán nyugalmazott pécsi lelkésszel

A keresztségről

6.0. A keresztségről

Kérdéseink
6.1. Mindenkinek vannak keresztszülei?
6.2. Mi vár ránk? Van jövőnk?
6.3. Érdemes megkeresztelni a gyermekemet?
6.4. Mit gondolunk a keresztségről?

A keresztség lényegéről
6.5. Életelemünk a víz
6.6. Víz és vallás
6.7. Jézus volt az első keresztény?
6.8. Keresztség az egyház tanítása szerint
6.9. Otthon, vagy templomban?
6.10. Családban vagy gyülekezetben?

A keresztelés szertartása
6.11. "Szereztetési igék"
6.12. Hitvallás
6.13. Kérdések és feleletek
6.14. Vízzel való leöntés
6.15. "Egyházkelés"
6.16. Hét szentség - vagy kettő?

Gyakorlati tudnivalók
6.17. Csak csecsemőket lehet keresztelni?
6.18. Hogyan lehetek jó keresztszülő?
6.19. Milyen feltételei vannak a keresztelésnek?
6.20. Hogyan készüljünk a keresztelőre?

Milyen nyomot hagyott bennem?
6.21. Hármas keresztelő
6.22. Laura keresztelője
6.23. Saját fiamat kereszteltem

A konfirmáció

7.0. A konfirmáció

Mit jelent a konfirmáció?
7.1. Mire jó a konfirmáció?
7.2. Mit jelent a szó?
7.3. Milyen nehézségei vannak a konfirmáció gyakorlatának?

Konfirmációi oktatás
7.4. Milyen felkészítés előzi meg?
7.5. Mi a konfirmáció tananyaga?
7.6. Miben különbözik a konfirmációi oktatás a hittantól?

A konfirmáció ünnepe
7.7. Miből áll a konfirmáció?
7.8. A konfirmációi vizsga
7.9. A konfirmációi istentisztelet

A konfirmációi oktatás témakörei
7.10. Miért van egyáltalán vallás?
7.11. Mi a keresztség?
7.12. Isten igéje - kinyilatkoztatás
7.13. Isten igéjének formája és tartalma
7.14. A Biblia
7.15. Bűn - törvény - megtérés
7.16. Mit akar Isten?
7.17. Segített rajtunk Isten törvénye?
7.18. Jézus, a megváltó
7.19. Kicsoda Jézus?
7.20. Jézus élete és az "egyházi esztendő"
7.21. Szentlélek - hit, egyház
7.22. Kicsoda a Szentlélek?
7.23. Hol van a Szentlélek?
7.24. Úrvacsora
7.25. Jézus átértelmezi az ünnepet
7.26. Az úrvacsora az evangélikus gyakorlatban
7.27. Imádság
7.28. Keresztény erkölcs
7.29. Gyónás
7.30. Az egyház
7.31. Keresztény reménységünk

Az én konfirmációm
7.32. Interjú egy teológussal
7.33. Interjú Szabó Andrással, egy lelkészházaspár gyermekével
7.34. Interjú Kulcsár Zsuzsa lelkésszel

Templomi esküvő

8.0. Templomi esküvő

Bevezető gondolatok
8.1. Miről szól az egyházi esküvő?
8.2. A házasság Isten ajándéka
8.3. Szentírási igék a házasságról
8.4. A házasság szentháromsági szimbóluma

Evangélikus esketési liturgia
8.5. Bevezetés, prédikáció
8.6. Bibliai igék a házasságról
8.7. Esketési kérdések
8.8. Eskütétel és a házasság megáldása
8.9. Imádság és áldás
8.10. Gyakran feltett kérdések

Ökumenikus esküvő
8.11. Miért van szükség rá?
8.12. Általános rendje
8.13. Liturgiák

Hogyan tovább az ökumenikus esküvő után?
8.14. Milyen vallásúak lesznek a gyermekek?
8.15. Melyik templomba járjunk?
8.16. Hol vegyünk úrvacsorát?

Elváltak esketése
8.17. Ha egy pár már nem képes együtt élni...
8.18. Új kezdet lehetősége

A jegyesoktatás és témakörei
8.19. Milyen felkészítést kapnak a házasulandók?
8.20. A jegyesoktatás lehetséges témái
8.21. Megváltoztathatom-e a másikat?
8.22. Egymás felfedezése
8.23. Szabadság valamitől és valamire
8.24. Az ideális nő és az ideális férfi
8.25. Mi a jó házasság titka?
8.26. Mi a válás ellenszere?
8.27. Szerelemmel szeretem
8.28. A házasság alapja - hova építkezzünk?
8.29. Sohasem veszekedtünk
8.30. Hű-e a hűséges házastárs, vagy csak...?
8.31. Multiplakát- lányok és fiúk
8.32. Mi a célja házasságnak?
8.33. Bezzeg az én szüleim!
8.34. Ellenünk vagy értünk?
8.35. A szülők házassága - belénk ivódott minta
8.36. Egy légtérben
8.37. Konfliktus a szülők miatt
8.38. Akkoriban azért más volt...
8.39. Visszaadhatom-e nekik, amit tőlük kaptam?
8.40. Ketten egy test
8.41. Gyermeket is szeretnénk
8.42. Gratulálok: apa lettél!
8.43. A gyermek felnevelése
8.44. Példa is lettem...

Emlékezetes esküvők
8.45. Két szoknyás az oltár előtt - Interjú Bartha István evangélikus lelkésszel
8.46. Három gyűrű - Interjú Orosz Gábor Viktor evangélikus lelkésszel

Temetés

9.0. Egyházi temetés

Az elkerülhetetlen halál
9.1. A halál az élet része!
9.2. A halál az élet ellensége!

A legyőzött halál
9.3. Jézus halála a kereszten - mindannyiunk halála
9.4. Jézus feltámadása

Feltámadás
9.5. Mikor lesz a feltámadás?
9.6. Hogyan fogunk feltámadni?
9.7. Mi történik addig?

Mi történik a temetésen?
9.8. Miért egyházi temetés?
9.9. A temetés liturgiája
9.10. A ravatalnál
9.11. A sírnál

A gyász
9.12. Mi történik velünk a gyász folyamatában?
9.13. A temetés után
9.14. Megemlékezés az elhunytakról

Hitünkről

10.0. Hitünkről

Evangélikus tanítás dióhéjban
10.1. Egyedül vagyunk?
10.2. Kozmosz, vagy káosz?
10.3. Értelmetlenség az értelemben?
10.4. Az alkotó rendje és az alkotás rendetlensége?
10.5. Kutatás a rend után
10.6. A "használati utasítás"
10.7. A rend tudása és a megvalósítás kilátástalansága
10.8. Igazság vagy szeretet?
10.9. Igazság és szeretet!
10.10. A szabadító
10.11. Mindenki megszabadul?
10.12. Jézus halála, vagy a rend megtartása
10.13. Ítélet: örök szenvedés vagy örök boldogság
10.14. Mikor lesznek ezek?
10.15. Embermentő küldetés
10.16. Mit tudunk még Jézusról?
10.17. Kapcsolatba léphetünk-e vele ma is?

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.