Idegen szavak, egyházi kifejezések

abba
adomány
Adonai
ádvent
agapé
agenda
agnosztikus
Agnus Dei
ágostai hitvallás
aion
áldás
áldozócsütörtök
alfa és ómega
alleluja
ámen
anabaptizmus
angyal
animizmus
antiklerikális
antikrisztus
antropomorfizmus
anyakönyv
Apokalipszis
apokaliptikus
apokrif
apológia
apostol
apostoli hitvallás, AH
aszkézis
ateizmus
antropomorfizmus
Bábel
Bálám szamara
baptisták
Bethesda
Betlehem
Biblia
bibliakritika
bibliaóra
blaszfémia
böjt
boldogmondások
búcsú
christos
communio
confessio
corpus
credo
démon
deuteronomium
diakónia
diakonisszák
diakónus
diaszpóra
dogma
dogmatika
doxológia
drachma
ébredés
ecclesia
éden
egyházatyák
egyházfi
egyházi év
egyházjog
egyházkelés
egyházkerület
egyházmegye
egzegézis
ekkleziológia
Elohim
epifánia
episzkopalizmus
episzkoposz
esperes
eszkatológia
ethosz
etika
eucharisztia
evangelisták
evangélium
evangelizáció
evangelizátor
EVT
exegézis
exodus
farizeus
fiducia
filia
fundamentalizmus
Gecsemáné-kert
Genezis
gnoszticizmus
Golgota
Góliát
gyehenna
halleluja
három királyok
héber
Hegyi beszéd
hellenizmus
herezis
hermeneutika
hierarchia
himnusz
homiletika
homília
hozsanna
husziták
immanencia
independesek
inkarnáció
inspiráció
írásmagyarázat
írástudók
Iskariótes
Izrael
izraelita
Jahve
kairosz
kálvinizmus
Kánaán
kánon
kanonikus
kanonizál
kántor
karitatív
karizma
karizmatikus mozgalmak
káté
katekéta
kateketika
katekézis
katekizmus
kazuálé
kazuisztika
kegyelmi
kegyesség
kelyhesek
keresztvetés
keresztyén
klerikális
klerikalizmus
klerikus
klérus
konfirmál
korál
kórus
kozmosz
krisztológia
Krisztus
kultikus
kultusz
laikus
leányegyház
lekció
lelkigondozás
lévita
Leviticus
litánia
liturgia
liturgika
Losung
Luther-kabát
lutheranizmus
lutheránus
LVSZ
magnificat
mágus
manna
mártírium
meditáció
messianizmus
messiás
metanoia
metodizmus
misszió
misszionárius
monoteizmus
nagyhét
nagypéntek
napkeleti bölcsek
nekrológ
neofita
Niceai hitvallás
Numeri
offertórium
ökumené
ökumenikus
ökumenizmus
oltár
oráció
ordináció
ordinál
ortodox
ortodoxia
Ószövetség
panteizmus
pantokrátor
paramentumok
paritás
parókia
parókiális
paruzia
passió
pászka
pasztoráció
pasztorál
pasztorális
Pentateuchos
perikópa
pietista
pietizmus
pneuma
pneumatológia
poimenika
politeizmus
Poncius Pilátus
predesztináció
prédikáció
prédikál
prédikátor
presbiter
presbiteriánus
presbitérium
profanáció
próféta
protestáns
prozelita
puritán
püspök
reformáció
református
reinkarnáció
religio
relikvia
reverzális
rituális
rítus
sabbát
sacramentum
sátán
sékel
seol
Septuaginta
shoa
simónia
Sion
siserehad
skolasztika
sófár
sola fide
sola gratia
sola Scriptura
spiritizmus
spirituális
spiritualitás
Spiritus Sanctus
stáció
status confessionis
stigma
stóla
szadduceus
samaritánus
szanhedrin
széder
szekta
szektás
szektásság
szekularizáció
szekularizál
szeminárium
Szentháromság
szentháromságtan
szeráf
szermo
szerzetes
szimbólum
szinkretizmus
szinoptikusok
szkizma
Szodoma és Gomorra
szótér
szoterikus
szoterológia
szuperintendens
szuplikáció
talár
Talmud
tedeum
telepátia
teofánia
teokrácia
teológia
teológus
teozófia
testamentum
tetragram
textus
theodicea
tized
tízparancsolat
tolerancia
Tóra
traktátus
transzcendens
transzszubsztanciáció
trinitárius
Trinitás
Újszövetség
unitárius
úrvacsora
utilitarizmus
utolsó ítélet
utópia
valdensek
Vatikán
verbális
verbum
via
vizitáció
vízkereszt
zelota
zsinagóga
zsinat
zsolozsma
zsoltárok
zwingliánus

Nyitólap - Tartalom - Idegen szavak - Impresszum
© Magyarországi Evangélikus Egyház, Internet Munkacsoport 2004.
Az adatok kereskedelmi célra nem használhatók. Minden jog fenntartva. All rights reserved.
Technikai kérdések és megjegyzések: Webmaster
Az Evangélikus Egyszeregy anyagának elkészítését az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatta az eMagyarország program keretében.